Экспорт информации из справочника элементов конструкций в файл

Материал из ADGroupWiki
Перейти к: навигация, поиск

Файл:ExportElems.rar

uses Classes, SysUtils;
 const
  razdel='|';
  nl=#$0D#$0A;
 var 
  ke:TKonElem; 
  kei:TKonElemInfoItem;
  i:integer;
  f:TStringStream; 
  st,st2:string;  
 begin  
  f:=TStringStream.Create;                       
  // первая строка - заголовки
  st:=;
  st:=st+'ID_Elem'+razdel;
  st:=st+'Наименование'+razdel;
  st:=st+'Тип ID'+razdel;
  st:=st+'Тип'+razdel;
  st:=st+nl;
  f.WriteString(st);  
  //       
  for i:=0 to gd.ElemsDB.Items.Count-1 do
  begin
   ke:=gd.ElemsDB.Items.GetByNum(i);
   st:=;       
   st:=st+inttostr(ke.Id)+razdel+ke.Name+razdel+inttostr(ke.Typ)+razdel;  
   st2:=;
   kei:=gd.KonElemInfo.Items.GetById(ke.Typ);
   if assigned(kei)then st2:=kei.Name;
   st:=st+st2+razdel;
   st:=st+nl;                                 
   f.WriteString(st);  
  end;              
  f.SaveToFile('elems.txt');
  f.Free;
 end;